+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Αγαπητοί αναγνώστες.
Όπως έχετε ήδη αντιληφθεί, από την περιήγηση σας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, η μαφία της Ρόδου, τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής, η οικογένεια Μαντζόν, ελέγχουν απόλυτα το  νησί και το απομυζούν υφαρπάζοντας δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες.
Ένα κτίριο έχω που με πάρα πολύ μακροχρόνιο κόπο και μόχθο οικοδόμησα και απέκτησα και από κάθε δημόσια και δημοτική υπηρεσία προσπαθούν να μου το υφαρπάξουν, με παντοίους τρόπους.
Προσπαθούν, με περισσή προκλητικότητα, να παρουσιάσουν ότι το κτίριο μου δεν υφίσταται στην συγκεκριμένη θέση της 84 ΚΜΓΡ, αν και ο ίδιος το χρησιμοποιώ από οικοδομήσεως του, ασκώντας τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες σε αυτό και από τον Ιανουάριο του 2012 κατοικώ κιόλας σε αυτό.
Μου το έχουν δεσμεύσει από κτήσεως του, ως μελλοντικό κτίσμα, στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου, με τις παρανομίες τους που μερικώς και περιεκτικώς Σας εκθέτω στο άρθρο Αγωγή κατά Κώτη Χρυσάνθη.
Στο κτηματολόγιο Ρόδου είναι πάρα πολλές από κτίσεως τους οι παρανομίες που έχουν συντελεστεί επί του συνόλου της ιδιοκτησίας μου, που κυρίως είναι μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες και αναφέρονται στο άρθρο 84 Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου.
Είναι προκλητικότατη δε η προσπάθεια τους να μου υφαρπάξουν το σύνολο της ιδιοκτησίας μου, μέσω των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α που Σας εκθέτω στα άρθρα Μαφία Ρόδου  και  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. / Μαφία Ρόδου / Πλειστηριασμοί.
Η συνολική και σφαιρική,  επίμονη και μάταιη τούτη προσπάθεια τους, δεν θα μπορούσε να μην επιχειρείται και στο Δήμο Ρόδου, ως κατωτέρω:
Ένεκα οικονομικής αδυναμίας, στη οποία μόνιμα και μακροχρόνια με έχουν με όσα από την περιήγηση σας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, μπορείτε να λάβετε γνώση, έχασα το ρολόι της ΔΕΗ που είχα μεταφέροντας το από άλλο κτίριο που μου υφάρπαξαν παλιότερα, στην ίδια 84 Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου.
Θέλησα σε δεδομένη στιγμή να το επανακτήσω και η ΔΕΗ δεν μου το επέτρεψε κατευθύνοντας με να κάνω νέα σύνδεση.
Μεταγενέστερα προσκόμισα στο τμήμα Προσόδων και στο γραφείο ΤΑΠ του Δήμου Ρόδου την υπ’ αριθμόν 47/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου καταθέτοντας την υπ’ αριθμόν 7351/01-02-2017 αίτηση μου, για νέα ηλεκτροδότηση.
Εκδόθηκε από το γραφείο ΤΑΠ  το υπ’ αριθμόν 7351/01-02-2017 (Αριθμός Φακέλου: 94885) έγγραφο για τη ΔΕΗ και για νέα ηλεκτροδότηση, όπου σε αυτό ορθά αναφέρεται το είδος του ακινήτου ως αποθήκη ΓΙ1 & ΓΙ2, με αριθμό παροχής ΔΕΗ 52614769.
Ομοίως από το γραφείο ΤΑΠ εκδόθηκε έγγραφο υπεύθυνης δήλωσης για ηλεκτροδοτημένο ακίνητο με αριθμό φακέλου 94885, στο οποίο ορθά αναφέρεται το ακίνητο μου ως αποθήκη ΓΙ1 & ΓΙ2, με αριθμό παροχής ΔΕΗ 52614769.
Όμως.
Στο έγγραφο του ΤΑΠ που εκδόθηκε η οφειλή μου, στο ύψος του συνολικού ποσού των χιλίων τετρακοσίων εξήντα ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (1.460,83€) και για τα προηγούμενα χρόνια το κτίριο μου έλαβε νέο χαρακτηρισμό ως Ι1 & Ι2.
Εκδόθηκε και το έγγραφο για την οφειλή μου ως οικόπεδο, στο ύψος του ποσού των χιλίων είκοσι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (1.020,45€), ομοίως και για τα προηγούμενα χρόνια.
Αμφότερες οι ανωτέρω οφειλές συμπεριλαμβάνουν επιβάρυνση από πρόστιμο στο υπερβολικό ποσοστό του 200%.
Σχηματίστηκε ο από 31-05-2017 πίνακας χρεών που συμπεριελάμβανε το άθροισμα των ποσών των ανωτέρω εγγράφων, ήτοι δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (2.481,28€) και τον χαρακτηρισμό του κτιρίου μου ως Ι1 & Ι2.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Η καταφυγή μου στη Δικαιοσύνη ήταν πλέον επιβεβλημένη για δύο λόγους:

 1. Της επιχειρούμενης προσπάθειας και μέσα από το γραφείο του ΤΑΠ του Δήμου Ρόδου, να επιχειρηθεί να καταδειχθεί ότι το ακίνητο μου που παρουσιάζω στις Αρχές, τους Θεσμούς και τις Δημόσιες υπηρεσίες και δη στο κτηματολόγιο Ρόδου και στο οποίο εδρεύω από οικοδομήσεως του, δεν είναι χαρακτηρισμένο ως (ΓΙ1) & (ΓΙ2) και δεν ανήκει στην οριζόντια ΓΑΜΜΑ (Γ) που δημιουργήθηκε με την υπ’ αριθμόν 2827/1996 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης, που μεταγράφηκε στο κτηματολόγιο διά της υπ’ αριθμόν 1530/21-02-1997 πράξης του κτηματολογίου Ρόδου.
  Τούτο διότι οι μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΓΙ1) & (ΓΙ2) πωλήθηκαν διά του υπ’ αριθμόν 2829  πωλητήριο συμβόλαιο από τον αρχικό οικοπεδούχο και διά της υπ’ αριθμόν 1532/21-02-1997 πράξεως του κτηματολογίου Ρόδου καταχωρήθηκε στους καταλόγους του.
  Τούτο δε το κτίριο έχει περιέλθει, επιπρόσθετα και διά της υπ’ αριθμόν 47/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου στην κυριότητα μου και τυπικά. 
 1. Της υπερβολικής επιβάρυνσης, με πρόστιμο σε ποσοστό 200%, της αρχικής οφειλής μου.

Ως εκ των ανωτέρω, κατέθεσα την με αριθμό κατάθεσης ΑΚ483/07-09-2017 ανακοπή μου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, το ιστορικό της οποίας Σας εκτίθεται κατωτέρω.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Παρά τα ανωτέρω και τις προφορικές μου προσπάθειες, διά ζώσης στους αρμόδιους υπαλλήλους στο γραφείο ΤΑΠ, να επέλθουν οι σχετικές διορθώσεις, επίμονα ακολούθησαν:

 1. Η από 20-11-2017 ατομική ειδοποίηση, για τις προηγούμενες οφειλές μου, που αναφέρει το κτίριο μου, ως Ι1 & Ι2.
 2. Η από 16-01-2018 ατομική ειδοποίηση, για την οφειλή μου του 2017, που αναφέρει το κτίριο μου, ως Ι1 & Ι2.
 3. Η από 16-01-2018 ατομική ειδοποίηση, για την οφειλή μου του 2017, για το αναλογούν στο κτίριο οικόπεδο.

Τις ανωτέρω δύο οφειλές μου για το έτος 2018 πλήρωσα διά των υπ’ αριθμών 4410/20-03-2018 και 4411/20-03-2018  αντίστοιχων αποδείξεων είσπραξης  του Δήμου Ρόδου.
Επειδή και στην υπ’ αριθμόν 4411/20-03-2018  απόδειξη εξακολουθούσαν ακόμη να χαρακτηρίζουν το κτίριο μου ως Ι1 & Ι2, κατέθεσα την με αριθμό κατάθεσης 2-17572/20-03-2018 αίτηση μου, ώστε να επέλθει η σχετική διόρθωση.
Παρά ταύτα, καμία απολύτως διόρθωση δεν επήλθε στην μηχανογράφηση του Δήμου Ρόδου, καθώς μου ανέφεραν ότι δεν μπορεί να αλλάξει η καταχώρηση??? και το μόνο που έκαναν ήταν η έγγραφη επισημείωση στην υπ’ αριθμόν 4411/20-03-2018  απόδειξη είσπραξης, ότι αφορά το ΓΙ1 & ΓΙ2,  της τμηματάρχου του τμήματος Προσόδων κυρίας Δέσποινας Γιαννιού.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Η μαφία της Ρόδου, τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής, η οικογένεια Μαντζόν, ευελπιστούν στο να πάω αδιάβαστος και όλα να επέλθουν στην μορφή που εκείνοι επιδιώκουν, ανατρέποντας την πραγματικότητα.
Της ανωτέρω αναφερομένης με αριθμό κατάθεσης ΑΚ483/07-09-2047 ανακοπής μου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, το ιστορικό έχει ως ακολούθως:

 1. Διά της υπ’ αριθμόν ΠΡΟ126/07-07-2017 Πράξης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου διορίστηκε, μετά από σχετικό αίτημα μου, ο δικηγόρος Ρόδου κύριος Γεώργιος Σωφρονάς να μου παρέχει την αιτούμενη νομική βοήθεια προκειμένου να ασκήσω ανακοπή και αναστολή  κατά ΤΑΠ του Δήμου Ρόδου.
 2. Διά της με αριθμό κατάθεσης ΓΠ1344/01-08-2017  αίτησης του ο δικηγόρος Ρόδου κύριος Γεώργιος Σωφρονάς αιτήθηκε της αποποίησης του ανωτέρω διορισμού του.
 3. Διά της υπ’ αριθμόν 1344/24-08-2017  Πράξης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, το ανωτέρω αίτημα αποποίησης του δικηγόρου κυρίου Γεώργιου Σωφρονά απορρίφτηκε.
 4. Διά του υπ’ αριθμόν καταχώρησης ΑΚ483/07-09-2017  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, ο δικηγόρος κύριος Γεώργιος Σωφρονάς κατέθεσε την συνταχθείσα από τον ίδιο ανακοπή μου κατά των ανωτέρω αναφερομένων ταμειακών βεβαιώσεων του γραφείου ΤΑΠ του τμήματος Προσόδων, της Διεύθυνσης Οικονομικών, του Δήμου Ρόδου. Τούτη ορίστηκε να συζητηθεί στις 27-09-2018.
 5. Στις 26-09-2018  ο ανωτέρω διορισθείς δικηγόρος κύριος Γεώργιος Σωφρονάς κατέθεσε το υπόμνημα μου, προς υποστήριξη της ανωτέρω αναφερομένης ανακοπής μου κατά ΤΑΠ.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Στο βωμό της ελπίδας του ανωτέρω αναφερομένου ‘’ευσεβούς πόθου’’ της μαφίας της Ρόδου, των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, της οικογένειας Μαντζόν, δηλαδή να πάω αδιάβαστος και να παρουσιάσουν την κατάσταση, που μάταια επιδιώκουν μακροχρόνια,  αντί της πραγματικότητας στην 84 ΚΜΓΡ, ο Δήμος Ρόδου δεν προσκόμισε  φάκελο και η συζήτηση αναβλήθηκε για τις 18-04-2019.
Προ της συζήτησης, την 03-04-2019  ζήτησα διαδικτυακά από τον δικηγόρου μου κύριο Γεώργιο Σωφρονά να λάβω αντίγραφο του κατατεθειμένου υπομνήματος μας, ώστε να το επανεξετάσω με μια ποιο νηφάλια σκέψη.
Ο δικηγόρος μου κύριος Γεώργιος Σωφρονάς μου ανταπάντησε ομοίως διαδικτυακά την 05-04-2019  ότι είχα λάβει γνώση του υπομνήματος μου, κάτι που είναι αληθές και αν ήθελα να πάρω αντίγραφο θα έπρεπε να απευθυνθώ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, κάτι που και έπραξα.
Από την επανεξέταση του, με μια ποιο νηφάλια σκέψη, διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε συσχετισμός, που να αποδεικνύεται,  ότι η οφειλή μου στο ΤΑΠ αφορά τις οριζόντιες ιδιοκτησίες μου (ΓΙ1) και (ΓΙ2).
Ενημέρωσα για αυτό το δικηγόρο μου κύριο Γεώργιο Σωφρονά διαδικτυακά την 09-04-2019  και ανταποκρίθηκε κατά την δικάσιμο της 18-04-2019 όπου και επί έδρας επέδωσε την υπ’ αριθμόν 47/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, όπου διά αυτής αποδεικνύεται ο συσχετισμός της οφειλής μου στο ΤΑΠ με τις οριζόντιες ιδιοκτησίες μου (ΓΙ1) & (ΓΙ2).

Ωστόσο.
Στο βωμό του ανωτέρου αναφερομένου ‘’ευσεβούς πόθου’’ της μαφίας της Ρόδου, των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, της οικογένειας Μαντζόν και πάλι ο Δήμος Ρόδου δεν προσκόμισε φάκελο και ο πρόεδρος του Δικαστηρίου αναγκάστηκε σε νέα αυτεπάγγελτη αναβολή που ορίστηκε για τις 26-09-2019.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Όπως μόλις ανωτέρω διαπιστώσατε, μα και από την περιήγηση σας, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο η μαφία της Ρόδου, τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής, η οικογένεια Μαντζόν, ελέγχει απόλυτα το νησί και υφαρπάζει παντοιοτρόπως ότι θέλει, από όποιον θέλει, όποτε το θέλει.

Διερωτώμαι.  Διαβάζει Κανείς;

Ρόδος 22-04-2019

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos