+30.2241068847          +30.6946696310          info@spanosthomas.eu          live:.cid.912cd03ac5bb338a

Αγαπητοί αναγνώστες.
Θέτω στη διάθεση Σας την με αριθμό κατάθεσης 529/08-03-2023 αίτηση μου, προς την Πρόεδρο Του Αρείου Πάγου Αξιότιμη Κυρία Μαρία Γεωργίου, περί ακύρωσης της υπ' αριθμόν 47/2023 απόφασης του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου. Ουσιαστικά μετέτρεψα το με αριθμό κατάθεσης 505/06-03-2023,   ερώτημα,  σε  αίτημα με αριθμό κατάθεσης 529/08-03-2023.
Τούτου δε Είστε σε θέση να λάβετε γνώση πατώντας και εδώ.
Επίσης το θέτω στη διάθεση Σας και αυτούσιο ως έχει κατωτέρω:

Ρόδος 09-03-2023

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.

.

.

.

.

.

.

.

.

ΑΙΤΗΣΗ

                                                                                                                                               Προς
                                                           Ρόδος 08-03-2023                                                          Πρόεδρο Αρείου Πάγου            
                                                                                                                                               Κυρία Μαρία Γεωργίου
                                                          Θωμά – Δημήτριου Σπανού Του Χρήστου
                                                          Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857
                                                          Λοιπών Στοιχείων Ως Υποσέλιδο

                  Θέμα: Περί ακύρωσης της υπ’ αριθμόν 47/2023 απόφασης του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος Του Αρείου Πάγου.

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος

Κατέθεσα την με αριθμό δικογραφίας 1416/21 (σχετικό 1) αίτηση αναίρεσης μου κατά της υπ’ αριθμόν 19/2020 (σχετικό 2) απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου.
Τούτη προσδιορίστηκε να συζητηθεί από το Α1΄ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου κατά την δικάσιμο της 07-11-2022 με αριθμό πινακίου 11, όπως και συζητήθηκε.
Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 47/2023 (σχετικό 3) απορριπτική απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία στην 2η και 3η σελίδα αυτής, σχετικά με τον 3ο λόγο αναίρεσης μου, αναφέρει:
«Κατά την διάταξη του αριθμού 2β’ του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ., αναίρεση επιτρέπεται αν, στη σύνθεση του δικαστηρίου, έλαβε μέρος δικαστής, του οποίου είχε γίνει δεκτή η εξαίρεση από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων, με τον τρίτο λόγο της υπό κρίση αίτησης αναίρεσης, προσάπτει στην προσβαλλόμενη απόφαση την ανωτέρω αναιρετική πλημμέλεια, υποστηρίζοντας ότι στη σύνθεση του Δικαστηρίου, που την εξέδωσε, μετείχε, ως Προεδρεύων, ο Πρόεδρος Εφετών, Βασίλειος Παπανικόλας, κατά του οποίου – όπως και κατά της άλλης Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, Θωμαΐτσας Πατρώνα – είχε υποβάλλει αίτηση εξαιρέσεως, η οποία είχε γίνει δεκτή.
Από την παραδεκτή, κατ’ άρθρο 561 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., επισκόπηση της αναιρεσιβαλλομένης προκύπτει ότι στο εισαγωγικό τμήμα αυτής παρατίθενται τα εξής: «Κατά της ως άνω απόφασης ασκήθηκαν στο δικαστήριο που την εξέδωσε οι ακόλουθες εφέσεις… Επί των ως άνω εκδόθηκε η με αριθμ. 267/2018 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία δέχθηκε τη με αριθμ.533/2018 αίτηση-δήλωση αποχής της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου από την εκδίκαση τους, διέταξε την επανάληψη της συζήτησης και όρισε νέα δικάσιμο για την συζήτηση αυτών την 22-3-2019, με επιμέλεια της γραμματείας του Δικαστηρίου, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ρόδου με άλλη σύνθεση…». Από τα ανωτέρω δεν προκύπτει ότι εκδόθηκε απόφαση, με την οποία έγινε δεκτή αίτηση εξαιρέσεως κατά του Προεδρεύοντος του Δικαστηρίου, που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, ενώ, επιπροσθέτως, τα στο αναιρετήριο επικαλούμενα, προς επίρρωση του λόγου τούτου, δύο (2) έγγραφα, αφορούν το μεν στις επί έδρας κατατεθείσες προτάσεις του, μετά της προσθήκης-αντίκρουσης αυτών, το δε στην από 18-7-2018 έγκληση του ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου κατά της ως άνω Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου. Συνακόλουθα, ο λόγος αυτός τυγχάνει αβάσιμος.»

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος

Θέτω στη διάθεση Σας:

 1. Την με αριθμό κατάθεσης 458/30-7-2018 (σχετικό 4) Αίτηση-Δήλωση προς το Εφετείο Δωδεκανήσου, την οποία θέτω υπόψη του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου, με θέμα Εξαίρεση Δικαστικών Λειτουργών και σε αυτήν
  επακριβώς αναφέρω:

  «Αξιότιμοι Κύριοι
  Σεβαστοί Δικαστές.
  Διά της παρούσης Αιτήσεως – Δηλώσεως μου, ζητώ την εξαίρεση των κάτωθι Δικαστικών Λειτουργών από οιαδήποτε Δικαστική υπόθεση, που εξετάζεται η πρόκειται να εξεταστεί στο μέλλον, στο Εφετείο Δωδεκανήσου και αφορά το πρόσωπο μου.
  1. Της Προϊσταμένης του Εφετείου Δωδεκανήσου Θωμαΐτσας Πατρώνα, διότι έχω καταθέσει έγκληση κατά της ιδίας για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος κατά εμού, (επισυνάπτεται).
  2. Του Αξιότιμου Εφέτη Δικαστή Κυρίου Παπανικόλα Βασίλειου.
  Ο Κύριος Παπανικόλας Βασίλειος είναι πολλά χρόνια στο νησί, και έχει εκδηλωθεί -εκφραστεί μεταξύ μας, σχετική οικειότητα.
  Κυρίως, ένεκα του ότι  λούετε οικογενειακά το περσινό και εφετινό καλοκαίρι στο ίδιο σημείο και σχεδόν τις ίδιες ώρες στην παραλία Φαληρακίου, έμπροσθεν του μπαρ – εστιατορίου «Γαλάζιο»,  όπου λούομαι και εγώ από το καλοκαίρι του 2012, με εξαίρεση τις τελευταίες τρις με τέσσερις (3-4) ημέρες, που παρατήρησα την απουσία του.
  Είναι ανθρώπινος ο μεταξύ μας χαιρετισμός που ανταλλάσουμε ενίοτε με δύο - τρις ανθρώπινα τυπικές, οικογενειακού περιεχομένου, κουβέντες μεταξύ μας.
  Ως εκ τούτου κρίνω, ότι πιθανόν η κρίση του,  για το άτομο μου, καταστεί επηρεασμένα, υποκειμενική, είτε θετικά, λόγο έκφρασης συμπάθειας, είτε αρνητικά λόγο κατάδειξης της ακεραιότητας του ιδίου.
  Αξιότιμοι Κύριοι
  Σεβαστοί Δικαστές.
  Ως εκ των ανωτέρω εκτεθέντων, Ζητώ:
  Την εξαίρεση των Δικαστικών Λειτουργών Θωμαΐτσας Πατρώνα  και  Παπανικόλα Βασίλειου από κάθε υπόθεση μου, που εκκρεμεί η πρόκειται να εισαχθεί στο Εφετείο Δωδεκανήσου.
  Με τιμή.
  Θωμάς Χ. Σπανός.»

  Η ανωτέρω δε αναφερόμενη αίτηση μου εμπεριέχεται στην αίτηση αναίρεσης μου και προσκομίζεται ως σχετικό είκοσι εννέα (29) αυτής.
 1. Την υπ’ αριθμόν 267/2018 (σχετικό 5) απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου η οποία προσκομίστηκε με την αναίρεση μου ως σχετικό 30 αυτής.
 1. Το άρθρο 52 του Κ.Πολ.Δ., περίπτωση 1, § στ΄:
  «1. Δικαστές, εισαγγελείς και υπάλληλοι της γραμματείας, με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν ενεργούν, μπορούν να προτείνουν την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε διάδικο:  α)… β)… γ)… δ)… στ) αν έχουν προκαλέσει ή προκαλούν υπόνοια μεροληψίας, ιδίως αν έχουν με κάποιο διάδικο ιδιαίτερη φιλία, ιδιαίτερες σχέσεις καθηκόντων ή εξάρτησης, έριδα ή έχθρα.».

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος

Η υπ’ αριθμόν 47/2023 απόφαση του Αρείου Πάγου (Α1΄ Πολιτικό Τμήμα), αναφέρει, όσον αφορά τον 3ο λόγο της αναίρεσης μου, επικαλούμενη την 267/2018 απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου, στην (3η ) σελίδα αυτής, ότι:
«…Από τα ανωτέρω δεν προκύπτει ότι εκδόθηκε απόφαση, με την οποία έγινε δεκτή αίτηση εξαιρέσεως κατά του Προεδρεύοντος του Δικαστηρίου, που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, …   Συνακόλουθα, ο λόγος αυτός τυγχάνει αβάσιμος.» 
  Όμως, διά της επικαλούμενης, 267/2018 απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου, δεν θα μπορούσε να εκδοθεί απόφαση εξαίρεσης του Προεδρεύοντος της αναιρεσιβαλλόμενης 19/2020 απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου, δηλαδή του Εφέτη Δικαστή Κυρίου Βασίλειου Παπανικόλα, διότι αυτός δεν συμμετείχε στην σύνθεση του δικαστηρίου που έκδωσε την επικαλούμενη 267/2018 απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου. Την δε  εξαιρουμένη Πρόεδρο Εφετών Θωμαΐτσα Πατρώνα αντικατέστησε ο Εφέτης Δικαστής κύριος Πέτρος Πρέκας, όπως επακριβώς αναφέρεται στην επικαλούμενη 267/2018 απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου, στην 3η σελίδα αυτής και Σας εκθέτω αμέσως κατωτέρω και επακριβώς:
«Ακολούθως η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα το Εφετείο Δωδεκανήσου με την με αριθ. 36Α /26-09-2018 πράξη της όρισε τον Εφέτη Πέτρο Πρέκα, ο οποίος θα μετέχει στη σύνθεση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, των ανωτέρω υποθέσεων σε αναπλήρωση της μετεχούσης στη σύνθεση Θωμαΐτσας Πατρώνα, Προέδρου Εφετών. Το Δικαστήριο, συγκροτούμενο από τους Δικαστές Κωνσταντίνα Ταμβάκη Προεδρεύουσα Εφέτη, Πέτρο Πρέκα και Δημοσθένη Βλάχο-Εισηγητή, Εφέτες, συνήλθε στις 04-12-2018, σε Συμβούλιο, στα γραφεία του Εφετείου Δωδεκανήσου, προκειμένου να αποφανθεί επί της άνω δηλώσεως αποχής.».
Μάλιστα αναφέροντας στην 5η σελίδα της και στο τέλος του διατακτικού της:
«… Συνεπώς, εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση αποφάσεως επί των ανωτέρω εφέσεων πρέπει, κατά την προεκτεθείσα διάταξη του άρθρου 307 του Κ.Πολ.Δ., να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης αυτής, όπως ειδικότερα εκτίθεται στο διατακτικό.» 

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος

Εκ των ανωτέρω σε Εσάς εκτεθέντων προκύπτει ότι δεν εκτελέστηκε η 267/2018 απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου, όσον αφορά την σύνθεση του Δικαστηρίου.
Τούτη άλλαξε και σε αυτήν πλέον συμμετείχε και ο Πρόεδρος Εφέτης Δικαστής Κύριος Βασίλης Παπανικόλας, αντικαθιστώντας την αρχικά συμμετέχουσα Εφέτη Δικαστή Κυρία Κωνσταντίνα Ταμβάκη.
Στην σύνθεση δηλαδή της αναιρεσιβαλλόμενης 19/2020, παρά την 267/2018 απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου, συμμετείχε με νέα σύνθεση και ο Εφέτης Δικαστής Βασίλειος Παπανικόλας για τον οποίο είχα ζητήσει την αποχή του από κάθε δικαστική μου υπόθεση με την με αριθμό κατάθεσης 458/30-7-2018 (σχετικό 4) Αίτηση-Δήλωση μου προς το Εφετείο Δωδεκανήσου, την οποία έθεσα υπόψη του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου, με θέμα Εξαίρεση Δικαστικών Λειτουργών και συγκεκριμένα της Προέδρου του Εφετείου Δωδεκανήσου Θωμαΐτσας Πατρώνας και του Εφέτη Δικαστή Βασίλειου Παπανικόλα.
Συνεπώς:
Πέραν της εσφαλμένης επικλήσεως, από την 47/2023 απόφαση του Αρείου Πάγου (Α1΄ Πολιτικό Τμήμα), της 267/2018 απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου, καθώς ως ανωτέρω εκτέθηκε δεν συμμετείχε της σύνθεσης του συγκεκριμένου δικαστηρίου ο Εφέτης Δικαστής Βασίλειος Παπανικόλας, για να επικαλεστεί,  λανθασμένα,  ότι δεν υπήρξε απόφαση εξαίρεσης για αυτόν και να απορρίψει τον βάσιμο και παραδεκτό 3ο λόγο της αναίρεσης μου, κακώς, ως αβάσιμο.
Η υπ’ αριθμόν 47/2023 απόφαση του Αρείου Πάγου (Α1΄ Πολιτικό Τμήμα), δεν έλαβε υπόψη της, την με αριθμό κατάθεσης 458/30-7-2018 (σχετικό 4) Αίτηση-Δήλωση μου προς το Εφετείο Δωδεκανήσου, την οποία έθεσα υπόψη του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου, με θέμα Εξαίρεση Δικαστικών Λειτουργών και σε αυτήν αναφέρω συγκεκριμένα την Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου Θωμαΐτσα Πατρώνα και τον Εφέτη Δικαστή Βασίλειο Παπανικόλα. Την συγκεκριμένη δε αίτηση μου προσκόμισα με την αναίρεση μου ως σχετικό 29 αυτής και δεν έλαβε ουδόλως υπόψη της η υπ’ αριθμόν 47/2023 απόφαση του Αρείου Πάγου (Α1΄ Πολιτικό Τμήμα), παραβλέποντας τον νόμο και συγκεκριμένα το άρθρο 52 του Κ.Πολ.Δ., περίπτωση 1, § στ΄ όπου κατά αυτό:
«1. Δικαστές, εισαγγελείς και υπάλληλοι της γραμματείας, με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν ενεργούν, μπορούν να προτείνουν την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε διάδικο:  α)… β)… γ)… δ)… στ) αν έχουν προκαλέσει ή προκαλούν υπόνοια μεροληψίας, ιδίως αν έχουν με κάποιο διάδικο ιδιαίτερη φιλία, ιδιαίτερες σχέσεις καθηκόντων ή εξάρτησης, έριδα ή έχθρα.».

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος

Προσφεύγω, διά της παρούσης σε Εσάς, θέτοντας υπόψη Σας, ότι:

 1. Ουδείς αλάνθαστος, ακόμη και αν πρόκειται για Ανώτατους Δικαστές σε Συμβούλιο η σε σύνθεση Δικαστηρίου.
 2. Πάντα υπάρχει η πρώτη φορά για την δημιουργία ένδικων μέσων η δημιουργίας νέας νομολογίας, προκειμένου να αποδοθεί Δίκαιο.
 3. Η συγκεκριμένη απόφαση συνεχίζει στην ίδια ρότα απ’ αρχής της συγκεκριμένης δικαστικής μου υπόθεσης η οποία βρίθει λαθών, παρατυπιών, μεθοδεύσεων έως και παρανομιών που έχω εκθέσει εγγράφως προς αμφότερα τα Δικαστήρια, Πρωτόδικο και Εφετειακό, μάταια.
  Τα μόλις ανωτέρω αναφερόμενα είναι μετά λόγου γνώσεως και είμαι στη διάθεση Σας, αν και αυτά συνοπτικά και περιεκτικά εμπεριέχονται στην αναίρεση μου.

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος

Εν κατακλείδι επιτρέψτε μου ακόμη να θέσω υπόψη Σας, ότι:
Η αναίρεση είναι το σπουδαιότερο ένδικο μέσο στην υπηρεσία του Έλληνα Πολίτη.
Ο κάθε διάδικος για να φθάσει να καταθέτει αναίρεση έχει αναλωθεί στις δικαστικές αίθουσες επί μακρόν, αναζητώντας το δίκαιο του. Μάλιστα πιστεύοντας ακράδαντα σε αυτό και προς τούτο  προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας ουσιαστικά προσβλέποντας στην εκ νέου συζήτηση της υπόθεσης του και του αποκλείεται αυτό από νέα άδικη κατ’ αυτού απόφαση.
Μήπως είναι υπέρμετρα άδικο να μην εξετάζεται ενδελεχώς η αίτηση αναίρεσης του;

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος

Ένεκα όλων των ανωτέρω εκτεθέντων, προσφεύγω σε Εσάς, και.

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Την ακύρωση  της υπ’ αριθμόν 47/2023 απόφασης του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος Του Αρείου Πάγου, ώστε να δικαστεί εκ νέου από άλλη σύνθεση δικαστηρίου του Αρείου Πάγου η με αριθμό κατάθεσης 29/17-06-2021, κατατεθειμένη στο Εφετείο Δωδεκανήσου, αναίρεση μου, κατά της υπ’ αριθμόν 19/2020 απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου, η οποία κατατέθηκε με αριθμό δικογραφίας 1416/2021 στο γραφείο προδικασίας του Αρείου Πάγου.

Ρόδος 08-03-2023

Με τιμή.
Ο Αιτών.
Θωμάς- Δημήτριος Σπανός Του Χρήστου.

SpTh Ypografi 180x122

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos